Iskustvo / rad s probacijskom službom, stavovi o kriminalu i otpornost stručnjaka


Poštovani,
ljubazno Vas molimo za sudjelovanje u istraživanju kojim se nastoji steći uvid u dosadašnji razvoj probacijske službe kroz frekventnost i kvalitetu stručne komunikacije s relevantnim dionicima te stavove stručnjaka kaznenog pravosuđa prema kažnjavanju i njihovu otpornost.
Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i dobrovoljno, a rezultati će biti korišteni u skupnom obliku u svrhu statističkih analiza. Rezultati istraživanja će biti prezentirani na XXVIII. savjetovanju Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu u prosincu 2015. godine.
Za popunjavanje upitnika je potrebno 10 - 15 minuta.
Voditeljica istraživanja
prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
Odsjek za kriminologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Postoji 50 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.